fbpx

Regulamin sprzedaży internetowej dotyczący udziału w weekendowych warsztatach dla producentów muzyki elektronicznej

Przed przystąpieniem do zakupu biletu uczestnictwa w warsztatach za pośrednictwem Internetu, należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego zasady.


§1 Definicje

Surrounded Audio - firma będąca organizatorem Weekendowych warsztatów dla producentów muzyki elektronicznej. Dane firmy: Piotr Bukowski SURROUNDED AUDIO, ul. Okulickiego 4 m 16, 03-984 Warszawa, NIP: 113-270-48-91

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca ważną kartę kredytową lub dostęp do internetowego konta bankowego, dokonująca zakupu uczestnictwa w warsztatach dla producentów muzycznych za pośrednictwem Internetu.

Warsztaty dla producentów muzycznych – usługa szkoleniowa, świadczona przez właściciela Surrounded Audio.

Prelegenci – eksperci wybrani przez właściciela Surrounded Audio na warsztaty dla producentów muzycznych.

Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący regulamin sprzedaży udziału w Warszatach za pośrednictwem internetu, określający zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu sprzedaży. 

Cena biletu – cena udziału w kursie zakupionego przez Kupującego zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu.  

Serwis – system umożliwiający zakup udziału w warsztatach dla producentów muzycznych za pośrednictwem internetu, dostępny na stronie https://pl.surrounded-audio.com/sklep-surrounded/

Operator Płatności – operator tPay obsługujący nasze płatności, dostępny pod adresem tpay.com


§2 Informacje ogólne


Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu przez Kupującego, zasady dokonywania zwrotu Ceny biletu zakupionego w Serwisie oraz zasady reklamacji.

Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.


§3 Zasady zakupu uczestnictwa


Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem, oraz podanie danych osobowych – imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania.

Dane pobiera się celem ich przetwarzania w celu realizacji transakcji, w celu dokonania rezerwacji noclegu, a także do wystawienia faktury (na żądanie).


Uczestnik o potwierdzeniu zgłoszenia dowiaduje się drogą e-mailową po przekazaniu niezbędnych danych osobowych na stronie zamówienia i zaksięgowaniu opłaty. W sytuacji braku uzyskania przez Surrounded Audio potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny biletu od Operatora Płatności, Organizator poinformuje Kupującego, że transakcja nie może być zrealizowana i uczestnictwo wstrzymane jest do czasu spełnienia wszystkich warunków.


§4 Zasady zwrotu Ceny Biletu zakupionego w Serwisie


Zwrot Ceny biletu zakupionego w Serwisie jest możliwy:

- w przypadku rezygnacji Kupującego z uczestnictwa w kursie, do 14 dni kalendarzowych następujących po zakupie biletu, na jego wyraźne żądanie

- w przypadku odwołania i nieodbycia się Warsztatów.


Kwota zwrotu może być pomniejszona o prowizję pobraną przez serwis tPay, której wysokość jest zależna od banku kupującego.


Kupujący wyraża zgodę, że Surrounded Audio nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów związanych z ewentualnym nieodbyciem się Warsztatów.


W celu uzyskania zwrotu Ceny Uczestnictwa, należy:

- zgłosić się drogą e-mail do Organizatora (na adres: info@surrounded-audio.com)

- podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków

Zwrot Ceny biletu jest dokonywany w formie przelewu.


§5 Prelegenci


Wybór prelegentów na warsztaty dla producentów muzycznych należy do właściciela Surrounded Audio.


W razie nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych (nieszczęśliwych wypadków, przyczyn osobistych lub innych powodów prelegentów), Surrounded Audio poinformuje Kupującego co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem warsztatów o zaistniałej sytuacji. 


Zmiana prelegenta/ów podczas warsztatów nie upoważnia kupującego do zwrotu pieniędzy. W razie nieprzybycia prelegenta na warsztaty, Surrounded Audio zapewnia zastępstwo.

 

W przypadku braku zastępstwa prelegentów na warsztaty, Surrounded Audio zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów dla producentów muzycznych do 2 dni przed ich rozpoczęciem. Kupujący w takiej sytuacji będzie powiadomiony drogą mailową.


§6 Zasady reklamacji


Reklamacje dotyczące naszych usług, w tym z tytułu nieprawidłowego działania naszego Serwisu, uszkodzeń i nieprawidłowości w otrzymanych dokumentach należy zgłaszać Surrounded Audio za pośrednictwem poczty e-mail: info@surrounded-audio.com

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

- dane Kupującego, zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu transakcji zakupu uczestnictwa.

- datę dokonania transakcji zakupu biletu oraz numer identyfikatora transakcji, której dotyczy reklamacja

- opis przedmiotu reklamacji


Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od momentu otrzymania przez nas informacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.


Reklamacje dotyczące realizacji płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności (tPay).


§7 Dane osobowe


Administratorem danych osobowych jest właściciel Surrounded Audio (dane w §1 Regulaminu). Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane przez Surrounded Audio w celach realizacji zamówienia, a także w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych – marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług - pod warunkiem uzyskania przez Surrounded Audio odrębnej zgody Kupującego. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


§8 Postanowienia końcowe


W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, na stronie internetowej https://pl.surrounded-audio.com.

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez właściciela Surrounded Audio. O planowanej zmianie właściciel poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Serwisu w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.Copyright 2018, SURROUNDED AUDIO

Privacy Preference Center